Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie DONI s.r.o. (ďalej len „všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou DONI s.r.o.

1.Vznik zmluvného vzťahu
1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: a) Cestovná kancelária DONI s.r.o., Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 52 392 678, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137846/B (ďalej len „CK“); b) objednávateľ zájazdu je osoba, ktorá uzatvorí s CK zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“), ako aj ďalšie osoby, v prospech ktorých sa Zmluva uzatvorila (ďalej len „objednávateľ“).

1.2. Vzájomný vzťah a právny pomer medzi CK a objednávateľom, s ktorým CK uzatvára Zmluvu sa riadi zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.3. Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré CK sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Objednávateľ v súvislosti so sprostredkovaným zájazdom alebo produktom alebo službou cestovného ruchu informovaný.

1.4. CK prehlasuje, že k vzniku zmluvných vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom aj bez priameho kontaktu objednávateľa s CK, a z uvedeného dôvodu je potrebné riešiť špecifické problémy uzatvárane prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom bez priameho kontaktu, a objednávateľ s takýmto záverom vyjadruje súhlas.

1.5. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

1.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním Zmluvy.

2. Ceny zájazdov a platobné podmienky
2.1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“), sa rozumie záväzne dohodnutá cena uvedená v Zmluve.

2.2. Pre posúdenie poskytnutia zľavy z dôvodu veku dieťaťa je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb. 2.3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením celkovej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok pre poskytnutie služieb.

2.4. Pri podpísaní Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu. Zvyšnú časť ceny (vo výške 50 % z celkovej ceny zájazdu) sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť najneskôr 31 dní pred začiatkom zájazdu.

2.5. Pri kúpe zájazdu v lehote 31 dní a menej pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť plnú cenu zájazdu.
2.6. V prípade, ak objednávateľ poruší svoju povinnosť uhradiť cenu zájazdu riadne a včas, zaplatí v prospech CK zmluvnú pokutu vo výške zálohy a CK má právo odstúpiť od Zmluvy. CK má v týchto prípadoch popri práve na ponechanie si zálohy aj nárok na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov (golf fees, aquaparky, fakultatívne výlety alebo iné doplnkové služby, ktoré CK poskytuje). Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo dňom, kedy sa zásielka obsahujúca odstúpenie od Zmluvy vráti CK ako nedoručiteľná. CK má právo ponechať si zaplatenú zálohu na úhradu zmluvnej pokuty a na náhradu škody, ktorá jej porušením zmluvnej povinnosti vznikla.

2.7. Poplatky za zmeny obsahu zájazdu na žiadosť objednávateľa vrátane zmeny účastníka zájazdu sú splatné súčasne s akceptáciou objednávateľom navrhovanej zmeny zájazdu zo strany CK. Výšku týchto poplatkov určí CK. 2.8. V cene zájazdov nie je zahrnuté cestovné poistenie v zahraničí, prípadne ďalšie druhy poistení. Každému účastníkovi zájazdu odporúčame priplatiť si takéto poistenie, ak nie je už inak poistený. O rozsahu a podmienkach povinného zmluvného poistenia zájazdu, rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia, bude objednávateľ informovaný inou písomnou formou na predajnom mieste CK pred uzatvorením zmluvy. Zmluva o poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objednávateľom, to znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť neodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný k ďalšiemu jednaniu objednávateľa a prepravcu. Výška zodpovednosti leteckej spoločnosti je obmedzená ustanoveniami Varšavskej dohody a všetkých dodatkov.

2.9. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb v prípade, že dôjde k: a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, c) zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

2.10. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši: a) čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2.8 písmena a) a b) tohto článku oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu, b) o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2.8 písmena c) tohto článku.

2.11. Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CK povinná objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

3. Práva a povinnosti objednávateľa
3.1. Objednávateľ má právo na poskytnutie všetkých informácií o službách zahrnutých v cene zájazdu a ich riadne zabezpečenie, právo na odstúpenie od Zmluvy v zmysle stornovacích podmienok a právo reklamovať neposkytnuté alebo vadné služby, na poskytnutie ktorých sa CK v Zmluve zaviazala.

3.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť CK všetku súčinnosť, ktorú bude od neho k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb a zájazdu možné spravodlivo očakávať, najmä je povinný: a.) úplne a pravdivo uvádzať údaje na Zmluve a predložiť doklady CK požadované pre zabezpečenie zájazdu, b.) zaplatiť cenu zájazdu podľa Zmluvy a jej zaplatenie preukázať dokladom, c.) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb (letenky, ubytovacie poukazy, cestovné pokyny apod.), riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi, d.) dostaviť sa v čase určenom v Zmluve ako „Deň odletu“ na miesto určené v Zmluve ako „Miesto odletu” spolu so všetkými dokladmi požadovanými podľa Zmluvy alebo týchto všeobecných podmienok, e.) dodržiavať pasové, colné, zdravotné (najmä splniť si očkovacie a ďalšie povinnosti pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené) a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne vízovej povinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady a škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša objednávateľ. f.) zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu, g.) uhradiť škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené cestovnou agentúrou. h.) mať pri sebe platný cestovný pas, pri návšteve krajiny s vízovou povinnosťou obstarať si víza. V prípade, ak CK poskytuje zaobstaranie víz, môže objednávateľ CK požiadať, aby víza zabezpečila na objednávateľove náklady a nebezpečenstvo. i.) dôkladne si skontrolovať údaje na dokumentoch, ktoré mu vystavila CK a upozorniť na ich prípadné chyby, j.) upozorniť na všetky chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne po ich zistení na príslušnom mieste a poskytnúť súčinnosť k ich odstráneniu.

4. Práva a povinnosti CK
4.1. CK je oprávnená najmä: a.) prevádzať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov, najmä v prípade zásahu vyššej moci, nie je možné dodržať pôvodne dohodnutý program a zabezpečiť služby podľa Zmluvy (napríklad zmena spôsobu dopravy, leteckej spoločnosti, typu lietadla, trasy a času letu, eventuálne programu počas poznávacieho zájazdu, pričom v týchto prípadoch poskytne CK odškodné len do výšky poskytnutého odškodného leteckou spoločnosťou. b.) účtovať objednávateľovi storno poplatky a zmluvné pokuty podľa všeobecných podmienok alebo Zmluvy.

4.2. CK nezodpovedá ani neručí za prípadné meškanie letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z technických dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu nedostatku voľnej leteckej kapacity vzdušných koridorov. Objednávateľ musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výrazného meškania. CK nezodpovedá za škody, ktoré môžu objednávateľovi vzniknúť v dôsledku meškania dopravných prostriedkov. V prípade meškania nevzniká objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.

4.3. Pri zájazdoch usporiadaných CK sú prvý a posledný deň určené na zabezpečenie dopravy a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle nie je možné reklamovať „skrátenie pobytu“.

4.4. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na miesto odletu načas alebo zmešká odlet z akejkoľvek inej príčiny, má CK nárok ponechanie si plnej ceny zájazdu.

4.5. V prípade, ak objednávateľ alebo cestujúci poruší svoje povinnosti uvedené v Zmluve alebo v zmluvných podmienkach, má CK právo odstúpiť od Zmluvy, pričom nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.

4.6. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

4.7. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (tzv. overbookingu) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť ubytovacie zariadenie minimálne rovnakej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. V týchto prípadoch Objednávateľ nemá nárok požadovať vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo jej časti.

5. Stornovacie podmienky
5.1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodov. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a CK na ňom potvrdení prijatie, inak je neplatné. Ak je zásielka obsahujúca odstúpenie od Zmluvy zaslaná poštou, za deň zrušenia zájazdu sa považuje deň doručenia oznámenia o zrušení do CK. Objednávateľ je povinný súčasne odovzdať aj doklady, ktoré prevzal od CK. 5.2. Ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy, účtuje mu CK v zmysle § 741b ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka v závislosti odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy nasledovnú zmluvnú pokutu: – viac ako 31 dní pred odletom skutočne vzniknuté náklady, minimálne však 30% z celkovej ceny, – menej ako 31 dní pred odletom 100% z celkovej ceny.

5.3. V prípade leteckej prepravy pri pravidelných linkách s tarifami typu PX, APEX, GIT po stornovaní už vystavenej letenky je storno poplatok 100% z celkovej ceny letenky.

5.4. Na úhradu zmluvnej pokuty alebo storno poplatku je CK oprávnená ponechať si zodpovedajúcu sumu zo zaplatenej zálohy alebo ceny zájazdu. Prípadný rozdiel je CK povinná vrátiť objednávateľovi v lehote 30 dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy.

6. Reklamačný poriadok
V prípade, ak pri plnení Zmluvy dôjde zo strany CK k závažným nedostatkom, objednávateľ má právo na reklamáciu vád. Počas zájazdu je objednávateľ povinný prípadnú reklamáciu uplatniť u zamestnanca CK alebo priamo u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia ihneď po tom, ako zistí nedostatky a poskytnúť potrebnú súčinnosť na ich odstránenie; na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa neprihliada. Ak sa povereným osobám nedostatok nepodarí ihneď odstrániť, prípadne zabezpečiť adekvátnu kompenzáciu neposkytnutých služieb, objednávateľ má právo požiadať o spísanie reklamačného protokolu, ktorý je podmienkou pre uznanie reklamácie. Pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo k strate batožiny počas leteckej prepravy, cestujúci to musí ihneď nahlásiť na príslušnom mieste na letisku a spísať medzinárodný protokol o strate, resp. poškodení batožiny. Reklamácia za služby poskytované CK musí byť v CK uplatnená písomne, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa ukončenia zájazdu spolu s priloženým a potvrdeným reklamačným protokolom z miesta pobytu. Pokiaľ však objednávateľ nevyužije zabezpečené služby bez zavinenia CK, nevzniká mu právo na náhradu škody ani na zľavu z ceny a prípadná reklamácia sa bude považovať za neoprávnenú.

7. Ochrana osobných údajov
Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o Ochrane osobných údajov v platnom znení si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania, spracovávania a uchovávania osobných údajov. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v Zmluve DONI s.r.o., ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom DONI s.r.o., a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

8. Všeobecné podmienky
8.1. Ustanovenia Zmluvy a všeobecných podmienok vzťahujúce sa na objednávateľa sa vzťahujú aj na cestujúcich.

8.2. V prípade, ak je podľa Zmluvy zájazd podmienený minimálnym počtom účastníkov zájazdu musí CK najneskôr v lehote 14 dní do začiatku zájazdu objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od Zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu. 8.3. Osoby mladšie ako 15 rokov musia byť na zájazde sprevádzané plnoletou osobou, spôsobilou na právne úkony v plnom rozsahu. Osoba vo veku od 15 až 18 rokov musí mať na účasť na zájazde písomný súhlas zákonného zástupcu, ak zákonný zástupca necestuje spolu s touto osobou. 8.4. CK odporúča objednávateľom a ďalším cestujúcim uzavrieť pri kúpe zájazdu komplexné cestovné poistenie, a to individuálne alebo prostredníctvom CK. V prípade vzniku poistnej udalosti sa cestujúci kontaktuje priamo s poisťovňou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. CK sa nezaoberá likvidáciu škôd.

8.5. Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy a všeobecných podmienok potvrdzuje, že všetky ním uvádzané údaje o jeho osobe ako aj o cestujúcich sú úplne a pravdivé. V prípade, ak sa ukáže, že vyhlásenie objednávateľa v predchádzajúcej vete nie je pravdivé, alebo ak objednávateľ nebol oprávnený konať v mene alebo na účet cestujúcich, má CK nárok na zmluvnú pokutu vo výške ceny zájazdu. Nárok na náhradu škody CK tým nie je dotknutý. CK má právo ponechať si zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu na úhradu zmluvnej pokuty a na náhradu škody, ktorá jej porušením tejto zmluvnej povinnosti vznikla. Účastníci si všeobecné podmienky pozorne prečítali a vyhlasujú, že ich text im je zrozumiteľný, ich význam zrejmý a určitý a že všeobecné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a dohoda o týchto všeobecných podmienkach nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi v zmluve o obstaraní zájazdu.